خالد حردانی زندانی سیاسی بعد از 17 سال زندان هنوز می غرد.

خالد حردانی در حمایت آز آزادی رسول وشهرام دو نوجوانی که بیش از 5730 روز قربانی شکنجه و زندان شده اند دست به اعتصاب غذای نا محدود زد. او در بیانیه اعتصابی خود می نویسد:  درتداوم فشارها ی غیر انسانی و ضد حقوق بشری در زندانها از قبیل شکنجه، پرونده سازی واعدام های پرشمار راهی برای اعتراض به جز جانبازی باقی نمی ماند. به همین دلیل در اعتراض به قوانین ضد حقوق بشر و نگهداری غیر قانونی رسول حردانی و شهرام پور منصوری و جلوگیری از آزادی این دوجوان مصیبت کشیده ، که در زمان بازداشت نوجوان بوده اند و  در زندانهای
حکومت ولایت فقیه پیر شده اند. آنها 17 سال در زندان هستند. من همچنین در حمایت از اعتصاب غذا ی نسیم نقاش زرگران ، نرگس محمدی و رسول حردانی اعتصاب غذا ی نا محدود خود را اعلام میکنم.
 زندانی سیاسی خالد حردانی زندان گوهردشت  (رجایی شهر )سالن 12