چه كساني در آينده بعد از جمهوري اسلامي مي توانند تأثير گذار باشند؟

درميان گفتگوهاي مختلفي كه با دوستان داريم ، بحث اينكه چه كساني مي توانند در روند آينده ايران تأثير گذار باشند ، مطرح شد . جمع بندي نظرات دوستان كنشگر چنين بود : هر كسي كه بتواند بايد عمل كند ما در جنبش در همبستگي ستم ديده گان دادخواه خيلي كار را جلو برده ايم ودكتر عرفاني وحزب اباد ايران در تلويزيون ديدگاه ، جنبش عياران كمپين معيشت در سراسر ايران شعار نويسي ديوار نويسي مي كنند ، چند هزار از ارتش به ما پيوسته اند ، هر كسي كه توانايي مديريت وتجربه سازماندهي داشته باشد مي تواند اين كار را بكند ، اما مجاهدين خلق با امكانات بيشتر وتعداد بيشتر وامكانات وسيع تَر اين كار را مي كنند ،  مي توانند هزاران نَفَر را سازماندهي كنند، مي توانند صدها نَفَر از رهبران كشور هاي جهان را در مراسم خود دعوت كنند. هر نيرويي توان از خود گذشتگي ولياقت كار جمعي داشته باشد ، مي تواند در فرداي ايران نقش موثر تَر داشته باشد .

نظرات