عیاران معیشت در بین مردم با شیوه شورایی

عیاران معیشت در روستاهای ملایراز سوی مردم به رسمیت شناخته می شوند.آنها حتا در رابطه با پرونده هایی مثل قتل ، بعنوان میانجی وریش سفید از سوی مردم پذیرفته شده اند. با این پشتوانه مردمی ونگاهی انسانگرایانه برای حل مشکلات با انصافی تمام فی مابین را در نظر گرفته ودشمنی های بیهوده را به دوستی وهمکاری تبدیل می کنند.تجربیات نوین انسانگرایانه با تکیه بر خردمندی باستانی ، طبیعت گرا وزندگی دوست  ما ایرانیان اهرم های شکل دهی به قدرت اجتماعی را از کف جامعه برای کنترل حکومت ها اموزش عملی می دهد. هر دستاورد موفق انسانگرایانه که مایل به ادامه هستی غادلانه وآزاد دارد، می تواند کارپایه کل دهی به قوانین اینده مردم ایران باشد. دست مریزاد بر یاران وعیاران کمپین معیشت در سراسر ایران