اسانلو در میدان اتحاد نیویورک در پشتیبانی از زندانیان سیاسی ومدنی

نظرات