اعدام جنایتکارانه ٩ زندانی در زندان گوهردشت کرج

جمهوری اسلامی صبح روز چهارشنبه٢٣تیرماه ٩ تن از زندانیانی را که طی روزهای گذشته به سلولهای انفرادی منتقل شده بودند بصورت دسته جمعی اعدام کرد.اسامی سه تن از این زندانیان: سید محمد طاهری، امیر خادم رضاییان و سعید احمدی عنوان شده است.
جمهوری اسلامی تا روز ٢٢ تیرماه مجموعاً ١٣ تن از زندانیان زندان گوهردشت کرج را برای اجرای حکم ضدانسانی اعدام به سلول انفرادی منتقل کرده بود. اسامی١١تن از این زندانیان عبارتند از: ۱- فریبرز عزیز پور ۲- حسن مهدی لو ۳- سید محمد طاهری ۴- سعید اکبری ۵- حسن جوادی ۶- محمد قدیمی ۷- محمود زاهدی ۸- سعید حسین خانی ۹- سعید احمدی ۱۰- مرتضی جوادی و ۱۱- سجاد نعمتی.