سپاسی از خانواده رضا شهابی ، منصور اسانلو


رضا جان خوشحالم که تسلیم ستم کاران نشدی .ایستادگی ما بخش های محافظه کار طبقه کارگر ودیگر مزدبگیران را به میدان خواهد اورد .از تلویزیون برای مغازه وکسب وکارت تبلیغ خواهم کرد. هرچه وضع زندگی شما بهتر شود، ترس دیگر کارگران ومزد بگیران از پیکار کمتر می شود ومی فهمند با اخراج وزندان از گرسنگی نخواهند مرد. بلکه تازه مردم باشرف ومبارز انها را خواهند شناخت وبه زحمات انها احترام خواهند گذاشت .وبه انها یاری می رسانند. من هم در این جا از یاری انسان های باشرف دایما بهره مند بوده ام وهمکنون میدان مبارزه ما از درون سندیکا وطبقه کارگر به میان همه طبقات وتخش های مبارز وازادیخواه کشیده شده است. کارگران ومبارزان از دیدن موفقیت ها وایستادگی های ما درس پیکار گری می گیرند. امید وارم مغازه ات به بزرگترین سوپر مارکت سراسری سندیکالیست های ایران تبدیل شود وحتا در خارج از کشور برایت نمایندگی بزنیم ومحصولات سندیکایی به قول فریبرز، تمیز وخوشمزه ، رابه همه جهانیان عرضه کنیم.
شما با این کار نشان می دهید حتا در بدترین شرایط اقتصادی می توان کار آفرینی کرد وتوطئه اخراج وسرکوب وآزار های اقتصادی را شکست داد. امیدوارم حسن ، وحید ، ناصر ، نسرین، حسین ، وبقیه اخراجی های فعال سندیکا هم همینطور نشانه هایی از پیروزی های فردی خودمان را در برابر توطئه اخراج ونان بری حکومتیان به نمایش بگذارند. می دانید که قبل از همه در سال 1383 مرا اخراج کردند. وتا امروز هم تمام سوابق کار وبیمه وبازنشستگی وسنوات مرا نداده اند وبعد از سی سال کار بدون هیچ درامدی از زندان بیرون امدم. اما به یمن وجود همین مردم انسانگرا وازادیخواه تا کنون سرافرازانه زندگی کرده ام وعلاوه بر اداره زندگی خودم مبارزه وپیکار را هرچه وسیع تر گسشترش  دادم وبرای صدها خانواده مبارز وزندانی وپناهجو توانستم امکانات مالی و کمک هایی برای زندگی وادامه مبارزه آنها پدید آورم. رضا جان مردم دانا وفرهیخته وبدون تعصب وجود دارند،که صداقت پیکارگران را می شناسند.وانها را تنها نمی گذارند. همینطور به پیش می رویم وبه جلوه های مختلف از پیروزی ومقاومت دست می یابیم ،تا کشورمان را از شر مفت خوران ، صدقه بگیران ، خمس وزکات خوران ، غارتگران ودزدان کوچک وبزرگ نجات خواهیم داد. درود بر همسر وخانواده ات که از وقتی شما در زندان بودی پایه این کار را گذاشتند. در ان خانه کوچک مستاجری وحیاط فسقلی ،همانجا را به کارگاه تبدیل کردند.خانم فاطمه رضایی بی تردید نقشی ویزه در بین زنان سندیکایی دارد. از الگوهای پیکار برابری حقوق زن ومرد ان ایران هستند. وقتی ترشی های دست پخت ایشان را دو سه بار برای همکاران سندیکایی در جلسه های سندیکا می اوردم. الحق ووالنصاف ابراهیم مددی بیشترین تبلیغ را می کرد که همکاران وسندیکالیست ها حتمن ترشی ها را بخرند. حالا از همه مردم ایران می خواهیم که ترشی های شما را در همه جای دنیا بخرند. اگر بتوانیم ترتیب یک مرکز تولید وفروش مستقیم محصولات سندیکایی را بنیان نهیم در همین خارج از کشور هم می توانیم ، برای محصولات شما ودیگر مبارزان وزندانیان که کاردستی وهنر های دستی ومحصولات خانگی تولید می کنند نمایندگی فروش درست کنیم وبا فروش محصولات شما در این وانفسا ی اقتصادی مقداری ارز هم وارد ایران کنیم . این حکومت بی عرضه ها نمی تواند ما را متوقف کند. همانطور که شما وهمسرت ومادر همسر گرامی ات در کنار فرزندان نازنینت نشان دادید می توان بر هیولای بیکاری واخراج غلبه کرد. ما روزگاری کارگرانی تنها وناشناس وبا هزار عیب وایراد بودیم .هرگز کسی فکر نمی کرد کارگرانی به خصوص رانندگان بنی هندلی پیدا شوند که در جهان انها را بشناسند که  بتوانند به نقش ووظیفه تاریخی رهبری انقلاب سیاسی واجتماعی واقتصادی خود عمل کنند. ما در پرتوی اموزش های سندیکایی توانستیم بیاموزیم وبیاموزیم وامروز بسیاری از مردم این را پذیرفته اند که کارگران آگاه وپیکار جو واز خود گذشته می توانند رهبری این تغییر بزرگ را برعهده بگیرند. مقاومت در زندان ها ، تسلیم ناپذیری ، داشتن افکار مستقل وعدم دنباله روی از دیگران ، داشتن ابتکار عمل وخلاقیت ، تبدیل کردن شکست ها به پیروزی ، ایجاد نهادهای شبکه ای پیچید ه وچند لایه با استفاده از ابزار های شبکه ای اینترنت ، خلاقیت هایی است که از خومان نشان داده ایم وتوانسته ایم اعتماد بزرگ اجتماعی را جلب کنیم .بی شک آینده از ان ماست. پرتوان باشی عیار دلاور
منصور اسانلو