کمپین معیشت : تهدید به بازداشت کسانی که گرسنگان راکمک میکنند