کیارستمی را هم کشتند ؟

عباس کیارستمی در پاریس از بین ما رفت اما نام و یاد او جاودانه خواهد بود . امروز بحث های زیادی درباره علت مرگ وی مطرح است طوری که سرپرست درمانی ایشان در پاریس از سهل انگاری تیم پزشکی ایرانی در معالجه ایشان گفته است و اینکه امکان درمان وجود داشته اما گویا جدی گرفته نشده از طرفی تیم پزشکی ایرانی هم حاضر به پاسخگویی حتی پس از مرگ ایشان نیست و می گوید این ها اسرار پزشکی است !! تیم پزشکی ایرانی بایستی با صراحت تمام تمام مراحل درمانی و راه کارها را هر چه زودتر بیان کرده و به شایعات پیان دهد . دوستان و نزدیکان عباس کیا رستمی حق دارند بدانند بر او چه گذشته که ناگهان این چنین وضع او به وخاوت رفته و فوت کرده است . ما منتظر پاسخ هستیم . با تشکر