هم میهنان ، برای رسیدن به آزادی ودموکراسی به صندوق رای آزاد ودموکراتیک بپیوندید .

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?هم میهنان برای شکل دادن یک الترنا تیو و قابل شمارش آزاد ودموکراتیک ، به صندوق رای آزاد ودموکراتیک بپیوندید.
‎رای آزاد Iran Free Election‎'s photo.
href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fmansour.osanlou%2Fposts%2F568859046627844&width=500" width="500" height="323" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true"></iframe>