دیوار نویسی ها وجنبش عیاران کمپین معیشت در سراسر کشور در حال گسترش است.

ما سمک های عیار این روزگار دیو ترس ویاس را شکست می دهیم .ما دست هایناپاک حکومتیان را از سرمایه های مردم ایران کوتاه می کنیم. ما عدالت وآزادی را به سرزمین خود می اوریم. ما عشق را وزیبایی را می ستاییم. دست های پاک ما در دست های پر از پینه وزخم کارگران ، در دست های اموزگاران وخبر نگاران ، در دستهای مهربان پرستاران ودست های هر ایرانی که در مقابل ستمکاران حاکم می ایستد ، قرار می گیرد تا ریشه ستم را برکنیم ودموکراسی وازادی ومهربانی  را در سرزمین شگفت انگیز خود برقرار کنیم. ما سمک های عیار  این روزگار ، راه  دلاورانی چون  کیومرث ،  رستم دستان ، سیاوش رستم ، سهراب یل ، گرد افرید، فرود سیاوش ، کوروش ، بردیا ،  سورنا ، آریو برزن ، مزدک روشن اندیش ،
 مهستی گنجوی ، یعقوب لیث وعمرولیث ، بابک خرم دین ، مازیار طبرستانی ، نقطویون ، حروفیه ، بابیان دلاور ،  طاهره قره العین ، طالبوف، محمد پروانه ، صوراسرافیل ، ملک المتکلمین ، سلطان زاده ، ستار خان ، باقرخان ، حیدر خان ،  پیشه وری ، دکتر ارانی ها وهزاران هزارعیار عدالت طلب وازادی خواه ومیهن دوستی هستیم که از اعماق جامعه جوشیدند و برای برقراری وماندگاری یران زمین وپیروزی شادمانی بر غمگساری تلاش می کنیم .ما کنشگرایان صلح وانیسانیت هستیم. ما عیاران کمپین معیشت هستم واز هم میهنان دعوت می کنیم به جنبش عیاران وسمک های عیار بپیوندیم.

سمک عیار فریاد می زند : سهم ما کو؟

18 تیر ماه 1395


ما سمک های عیار این روزگار دیو ترس ویاس را شکست می دهیم .ما دست هایناپاک حکومتیان را از سرمایه های مردم ایران کوتاه می کنیم. ما عدالت وآزادی را به سرزمین خود می اوریم. ما عشق را وزیبایی را می ستاییم. دست های پاک ما در دست های پر از پینه وزخم کارگران ، در دست های اموزگاران وخبر نگاران ، در دستهای مهربان پرستاران ودست های هر ایرانی که در مقابل ستمکاران حاکم می ایستد ، قرار می گیرد تا ریشه ستم را برکنیم ودموکراسی وازادی ومهربانی را در سرزمین شگفت انگیز خود برقرار کنیم. ما سمک های عیار این روزگار ، راه دلاورانی چون کیومرث ، رستم دستان ، سیاوش رستم ، سهراب یل ، گرد افرید، فرود سیاوش ، کوروش ، بردیا ، سورنا ، آریو برزن ، مزدک روشن اندیش ، مهستی گنجوی ، یعقوب لیث وعمرولیث ، بابک خرم دین ، مازیار طبرستانی ، نقطویون ، حروفیه ، بابیان دلاور ، طاهره قره العین ، طالبوف، محمد پروانه ، صوراسرافیل ، ملک المتکلمین ، سلطان زاده ، ستار خان ، باقرخان ، حیدر خان ، پیشه وری ، دکتر ارانی ها وهزاران هزارعیار عدالت طلب وازادی خواه ومیهن دوستی هستیم کهاز اعماق جامعه جوشیدند و برای برقراری وماندگاری یران زمین وپیروزی شادمانی بر غمگساری تلاش می کنیم .ما کنشگرایان صلح وانیسانیت هستیم. ما عیاران کمپین معیشت هستم واز هم میهنان دعوت می کنیم به جنبش عیاران وسمک های عیار بپیوندیم.
سمک عیار فریاد می زند : سهم ما کو؟

18 تیر ماه 1395


ما سمک های عیار این روزگار دیو ترس ویاس را شکست می دهیم .ما دست های ناپاک حکومتیان را از سرمایه های مردم ایران کوتاه می کنیم. ما عدالت وآزادی را به سرزمین خود می اوریم. ما عشق را وزیبایی را می ستاییم. دست های پاک ما در دست های پر از پینه وزخم کارگران ، در دست های اموزگاران وخبر نگاران ، در دستهای مهربان پرستاران ودست های هر ایرانی که در مقابل ستمکاران حاکم می ایستد ، قرار می گیرد تا ریشه ستم را برکنیم ودموکراسی وازادی ومهربانی را در سرزمین شگفت انگیز خود برقرار کنیم. ما سمک های عیار این روزگار ، راه دلاورانی چون کیومرث ، رستم دستان ، سیاوش رستم ، سهراب یل ، گرد افرید، فرود سیاوش ، کوروش ، بردیا ، سورنا ، آریو برزن ، مزدک روشن اندیش ، مهستی گنجوی ، یعقوب لیث وعمرولیث ، بابک خرم دین ، مازیار طبرستانی ، نقطویون ، حروفیه ، بابیان دلاور ، طاهره قره العین ، طالبوف، محمد پروانه ، صوراسرافیل ، ملک المتکلمین ، سلطان زاده ، ستار خان ، باقرخان ، حیدر خان ، پیشه وری ، دکتر ارانی ها وهزاران هزارعیار عدالت طلب وازادی خواه ومیهن دوستی هستیم کهاز اعماق جامعه جوشیدند و برای برقراری وماندگاری یران زمین وپیروزی شادمانی بر غمگساری تلاش می کنیم .ما کنشگرایان صلح وانیسانیت هستیم. ما عیاران کمپین معیشت هستم واز هم میهنان دعوت می کنیم به جنبش عیاران وسمک های عیار بپیوندیم.
سمک عیار فریاد می زند : سهم ما کو؟

18 تیر ماه 1395