شبكه همبستگي در دفاع از دموكراسي وحقوق بشر در ايران - جنبش همبستگي ستم ديده گان دادخواه نيويورك 21/7/2016


از سوي شبكه همبستگي براي رسيدن به دموكراسي ورعايت حقوق بشر در ايران از روز جمعه اينده ٢٢ /٧/٢٠١٦ 
اعلام اعتصاب غذاي نمادين براي ٤٨ ساعت در سراسر جهان وتوسط اعضاي شبكه شده است ، در همين راستا در بيش از بيست شهر اروپايي وامريكايي از سوي ياران شبكه همبستگي اين دعوت پذيرفته شده است. لذا أعضا وهموندان شبكه و جنبش همبستگي براي رسيدن به دموكراسي وحقوق بشر در ايران ، از روز جمعه ساعت ٥ عصر تا ٨شب وهمچنين روز شنبه از ساعت ١٠ صبح تا ٨شب و يكشنبه از ساعت ١٠صبح تا ٨ شب در شهر نيويوركً ودر ميدان اتحاديه union square ، بر روي پله هاي اين ميدان ،در حمايت از اعتصاب غذاي زندانيان سياسي وانديشه اي وصنفي وبراي طرح هر چه گسترده تَر در خواست برداشتن اتهامات امنيتي از روي پرونده اين گروه از زندانيان همچنين در خواست ازادي هر چه زودتر زندانيان سياسي ، صنفي ، مدني، انديشه اي وبي گناه گرد هم مي اييم ، از تمام انسان هاي ازاده و به خصوص ايرانيان دموكراسي خواه ، مي خواهيم كه به اين حركت نمادين بپيوندند تا فرياد خود را در حمايت از زندانيان بيگناه وآزاده هر چه رساتر بر اوريم. چه بسا كه اين حركات مستقل تبديل به نقطه اثري براي ازادي عياران دربندمان باشد .
شبكه همبستگي در دفاع از دموكراسي وحقوق بشر در ايران - جنبش همبستگي ستم ديده گان دادخواه نيويورك 21/7/2016