همبستگی نو کنفرانس های هفتگی کارگری با منصور اساانلو

کنفرانس های هفتگی سندیکایی ،همبستگی نو پیرامو ن یافتن مهمترین راهکار های موفق جستجو گرانه، برای پیوستن همه ستم دیده گان دادخواه ، اعم از کارگران وسایر مزد بگیران ، خانواده های زندانیان سیاسی وجان با خته گان راه ازادی ومقاومت های سراسری مردم در مقابل دیکتاتوری تلاش می کند.