همبستگی نو کنفرانس های هفتگی کارگری با منصور اساانلو

کنفرانس های هفتگی سندیکایی ،همبستگی نو پیرامو ن یافتن مهمترین راهکار های موفق جستجو گرانه، برای پیوستن همه ستم دیده گان دادخواه ، اعم از کارگران وسایر مزد بگیران ، خانواده های زندانیان سیاسی وجان با خته گان راه ازادی ومقاومت های سراسری مردم در مقابل دیکتاتوری تلاش می کند.

عیاران معیشت در دل مردم جای دارند.

نمونه ای از تلاش های عیاران معیشت در شهر ها ومحله های مختلف ، در حمایت از اعتراض معلمان بازنشسته وکانون صنفی معلمان که در تهران ذوز ششم م...