محسن مرزبان در زندان رجايي شهر كشته شد!

محسن مرزبان از زندانيان بند سه زندان رجايى شهر جونش رو بخاطر عدم رسيدگى پزشكى و بازگردانده شدن به بند باوجود مشكلات تنفسى وقلبى از دست داده و اين اتفاق در ورودى بهدارى افتاده
اين عين خبري است كه از زندان رجايي شهر امده ، متاسفيم كه اخبار تلخ را منتشر مي كنيم. 
خبرگر
19تیرماه 1395