در شرایط دیکتاتوری ،مبارزات سیاسی از مبارزات صنفی وآزادی خواهانه جدا نیست.