چهار هزار فرهنگی ملایر وحومه به روش انتصخابات هیات مدیره تعاونی مصرف اعتراض دارند.


اعتراض فرهنگیان ملایربه عملکردتعاونی مصرف کما کان ادامه دارد. طی ماه گذشته به دلیل تخلفات هیات مدیره فرمایشی وحکومتی تعاونی مصرف در رابطه با روش مدیریت، نحوه  انتشار اگهی برای دعوت به مجمع عمومی تعاونی مصرف ، عدم شفافیت هیات مدیره انتصخاباتی 16 ساله شده ، در ارائه بیلان های مالی و عدم ارائه فیش های حقوق مدیرعامل واعضای هیات مدیره تعاونی ، عدم پاسخگویی به اعضا وبه جای ان خدمتکاری برای مقامات حکومتی در سطح شهر واستان ، اعتراض معلمان وفرهنگیان اوج گرفت. طی میتینگ اعتراضی امروز که در جلوی اداره اموزش وپرورش شهر ملایر صورت گرفت ،آقای برخورداری ریاست آموزش وپرورش وادارشدکه برای آرام کردن معلمان آنهارابه دفترکار خودش دعوت کند.
معلمین معترض درآنجانیز بنر اعتراضی خودراپشت سررییس آویزان کردند وبه شرح اعتراضات وارائه راهکار های خود پرداختند. اصلی ترین مساله که می تواند راهگشا باشد ، این است که همین تعداد از افراد مسوول که حرکت اعتراضی را با پایداری اغاز کرده اند ، هر روز برای همکاران وبازنشستگان ومستمری بگیران پیام بفرستند وانها را هم دعوت کنند تا به جمع انها بپیوندند. هرچه جمع بزرگتر باشد قدرت اجتماعی بزرگتری پدید می اورد . این قدر ت اجتماعی که از کف جامعه سازمان  می یابد، می تواند حاکمان ومدیران را وادار به پاسخگویی کند. گام دوم استمرار ومداومت در این پیکار است . سوم انکه باید اموزش های صنفی وسندیکایی را اغاز کرد تا تمام اعضا با آگاهی بیشتر در راه دفاع از حقوق خود پای فشارند و جمع سندیکایی ومدنی منوط به حضور چند نماینده  نشود وهریک نفر برای خود ودیگران یک مدیر کارامد بشود. چهارم انکه همواره بایدخود را صاحب حق غارت شده بدانیم وبرای بدست اوردن این حق خودمان را مستحق بدانیم . روحیه جمعی وهمکاری وپشتیبانی و همبستگی را رشد دهیم وبا امید در پیکار حق طلبانه شرکت کنیم  .در طول  ماه گذشته اعضای سندیکای مدرسان ازاد وفرهنگیان ملایر گام های بلندی در راه دموکراسی واحقاق حقوق انسانی خود برداشته اند. آنها می توانند مدیریت امور مربوط به خود را خودشان در دست های خویش بگیرندو با خلع مدیریت ها ، مدیریت جمعی وشورای را جایگزین نمایند.  امیدواریم در طی روزهای اینده حرکات وسیع تر وسازمان یافته بیشتری را از این عزیزان ببینیم. این شعار سندیکایی در یاد ما باشد.
کی نخارد پشت من جز ناخن انگشت من !