ایران سازان با مریم زهر مهر، افشین عبدالهی ، ترایز باخ ومنصور اسانلو