یاران جنبش همبستگی در میدان کارزار در یازده شهر در جهان در یک روز