نفسیر خبر با منصور اسانلو ایا کارگران کار را تمام می کنند؟