امروز اتفاقات جهان در جلوی چشم صدها ملیون نفر روی می دهد، از انصاف گریزی نیست.


مقابله اینستاگرام با کامنت های توهین آمیز، ملیسیا اوباما از کاربران بیهوده وحرف مفت زن به اینستا گرام شکایت کرد. بازهم گروهی از کسانی که خود را مسلمان وایرانی معرفی می کنند ، در میان این کاربران لغو گو هستند.
اینستاگرام با بیانیه رسمی اعلام کرد که در جهت پاکسازی کامنت ها و نظرات مشترکان خود جلوی انتشار هر گونه ناسزا و عبارات بی ادبانه را می گیرد...