ویدئویی که توسط عیاران کمپین معیشت وجبهه دموکراتیک برای حشمت طبرزدی ساخته شده است.

video