جنبش کارگری وبحران اقتصادی واجتماعی در ایران وجهان با یداله خسروشاهی