یکی از بنیان گذاران نوین سندیکاهای کارگری ایران در میدان منیریه سخن می گوید.,