کنفرانس های هفتگی سندیکایی کارگری وحقوق بشری با منصور اسانلو تلویزیون اندیشه