مادرانه ها گسترش می یابند.

مادرانه این هفته میهمان خانه اکرم نقابی بودند. مادر سعید زینالی ! این همبستگی ادامه خواهد یافت .خانواده های ستم دیده ودادخواه یکدیگر را تنها نمی گذارند. هرکدام داغی از حکومت اسلامی بردل دارند. همبستگی مادرانه ها وهمراهی جوانان ازادی خواه با انها وپر کردن فاصله بین نسل ها با سرود مهربانی ، از رازهای ماندگاری مادرانه هاست. انها را تهدید کرده اند، مستیقیم وغیر مستقیم اما این تهدید ها در همبستگی این ستم دیده گان دادخواه که از اعضای کمپین معیشت هم هستند،ا ثری نگذاشته است. فقط انها را مصمم تر کرده است.
هزاران خانواده دیگر باید به این بند ناف های مادرانه ها گره بخورند. همه بلا دیده گان ، همه ستم دیده گان باید به هم پیوند بخورند ،تا قدرت اجتماعی ما همپای قدرت نظامی وقدرت اقتصادی حاکمان گردد. قدرتی که با انباشت ثروت های دزدیده شده ما ، پدید اورده اند. راه باز پس گیری ثروت های غارت شده ما از حاکمان گسترش اتحاد های وسیعتر ستم دیده گان داخواه در حول کمپین معیشت می باشد..