حزب دموکرات کردستان ایران، مجاهدین خلق ، شاهزاده رضا پهلوی وعربستان سعودی از منظر حشمت رئیسی