هشدار نامه منصور اسانلو مردادماه 1395

وقتی تمام این اخبار وگزارشات را می خوانیم متوجه می شویم که وجود حکومت جمهوری اسلامی خطرناک ترین موجود برای ادامه حیات ایران ومردم ایران می باشد. ادامه بی تفاوتی وهمراهی با این حکومت زمینه ها را برای نابودی کشور مان ،ایران، فراهم می کند. این حکومت با سرکوبگری وکشتار به صورت برنامه ریزی شده ،در بین مردم ایران تفرقه انداخته است. با دزدی وغارتگری واختلاس ورشوه خواری ودلالی برای سرمایه های بزرگ جهانی، منافع ملی را فروخته است .حالا هم که فقط با کشتار وزندان جواب مردم را می دهد. بیش از 80 درصد از کارخانه ها وبخش های تولیدی را خوابانده است. بخش ساختمان هم به تعطیلی کشانده شده است. گرانی وتورم و رکود هر دو را باهم به جان اقتصاد مملکت انداخته اند. ماجرا جویی نظامی ودخالت در امور دیگر کشورها ، حمایت از تروریسم ودشمن پروری وپرتاب موشک ها به طرف کشتی های امریکایی وبهانه سازی برای جنگ ، تهدید کشور های منطقه ،اتش زدن سفارتخانه ها ، گسترش بیکاری وفقر ، تبلیغ خرافات ودروغ ، ترساندن مردم ، سرکوب کارگران ودانشجویان وهمه مزد بگیران وطبقاتی کردن جامعه در حدی باور نکردنی ، انداختن زنجیر مذهب به گردن مردم وبی تفاوت کردن مردم نسبت به سرنوشتشان ،  گسترش امامزاده های الکی ، بزرگ کردن خرافات امام زمانی وجمکرانی و نا امیدی اجتماعی ، گسترش ذلت وبدبختی از ترس بیکاری وبی پولی ومریضی ، نداشتن تا مین اجتماعی ، نداشتن امید به اینده ، نداشتن بیمه بیکاری ، از بین رفتن بازنشستگی ،  اعزام جوانان ایرانی وافغانستانی به سوریه برای مردن وکشتن دیگران، تهی کردن مغز ادم ها از تفکر، ادامه وجود این حکومت به جز دامن زدن به ترس وخرافات وجهل ومرگ وبیشعوری وبی خردی ونابود کردن میهن ومردم نخواهد بود .زمان کمی باقیست تا اگاهان غیر مذهبی وفرهیخته متشکل شوند تا با سرنگونی این حکومت  شارلاتان ها ، دزد ها ،غارتگران ، اینده کشور وخودمان را نجات دهیم.  باید بر اهرم ترس ونامیدی حکومت ساخته غلبه کنیم والا چیزی از این میهن باقی نخواهد ماند.حکومت جمهوری اسلامی وظیفه اش نابود کردن ایران است. پروزه تکه تکه کردن ایران به دست حکومت ولایت فقیه سپرده شده است. هم میهنان ای کاش ببینید همه چیزهایی را که برایتان هزاران نفر منتشر می کنند. اگر به دلسوزان پیوند نخورید وبرای سرنگونی این حکومت پلید اقدام مشترک نکنیم نه از ایران نشانی خواهد ماند ونه از ایرانی . متحد شویم وبر خیزیم. لحظه های حساس تاریخ کشور ما فرا رسیده است. همه چیز در دست مردم است.  همه چیز در دست شماست این حکومت را فساد خودش به تباهی کشانده است. اینها می خواهند شما را هم به تباهی بکشند. .این ها وظیفه نابودی ایران را دارند. به نقشه پلید این ها کمک نکنیم.  جنبش همبستگی وعیاران معیشت ، حزب اباد ایران ، کارگران اعتصابی ، بازنشسته های ناراضی ،سندیکاهای مستقل  کارگری ، مادرانه ها،خانواه های زندانیان سیاسی وبسیاری از انسان های اگاه وفهیم به میدان امده اند. به انها بپیوندیم وقدرت اجتماعی ایجاد کنیم. بدون سرنگون کردن این حکومت پلید نمی توانیم دموکراسی و ازادی وعدالت را در کشور مستقر کنیم. حتا نمی توانیم کشور را حفظ کنیم. جمهوری اسلامی برای تکه تکه کردن این کشور به همه جهانخوران کمک می کند تا در اریکه قدرت بماند ومثل سگ ،تکه ای از استخوان درامدهای نفتی وگازی را دندان بزند. این ها بی وطن ووطن فروش هستند. این ها احساسات انسانی ندارند. این ها سگ ها را می کشند وخود مثل سگ برای امام حسین شان  پارس می کنند. ببینید با چه موجودات نابکاری طرف هستید. وظیفه ما بیان تمام این حقایق است تصمیم گیری با شماست وآینده خودتان وکشورتان  را شما  رقم خواهید زد. 

 منصور اسانلو