ارتشیان می خواهند بدانند چرا بهترین یاران انها را حکومت اسلامی کشته است.