دستگيري، اقدامات و عقايد گروه تكفيري توحيد و جهاد در ايران