حكومت از رهبران سنديكاليست كارگري وحشت دارد


حكم ظالمانه پنج سال زندان براي ابراهيم مددي و داوود رضوي ویک سال زندان برای رضا شهابی ،نشان از زبوني حكومت اسلامي در مقابل رهبران كارگري دارد ، كه كاملا در چهارچوب هاي قانوني حركت كرده اند، لذاما كارگران وسنديكاليست ها راهي نداريم به جز انكه تمام قد پشت رهبًران سنديكا قرار بگيريم ، بي توجهي به احكام صادره براي ابراهيم مددي و داوود رضوي ورضا شهابي ، يعني بي توجهي به انسانيتت وبه همبستگي . بي توجهي به فشار اوردن بر جعفر عظيم زاده وشاپور إحساني راد ، ونمايند گان كارگران ايران ترانسفو كه در زنجان وشهر ري در اعتصاب وميتينگ هستند، بعني انكه به كارفرمايان وحكومت اجازه بدهيم بيش از اين به زندگي وهستي ما تجاوز بكنند ، بياييم اينجا را امروز خط قرمز خودمان اعلام كنيم . ما كارگران اهرم ها وفرمان در دستمان است. حكومت بايد بداند كه ما همكاران و ياران ورهبران خود را تنها نمي گذاريم، حكومت بايد بداند هزاران كارگر وانسان ستم ديده اين بار پشت سر اين عياران مردم ايران خواهند ايستاد. فرمان دست ما رانندگان شركت واحد تهران است وچهار راه هاي تهران ميدان رزم ما خواهد بود. اگر ما با اتوبوس هايمان صدها چهار راه را ببنديم حتا نيروهاي سركوبگر حكومت نخواهند توانست نقل وانتقال كنند وفلج مي شوند، مليونها نَفَر مردم به ما نگاه مي كنند ، بخواهيم ونخواهيم اين بار ما كارگران متشكل ، رهبران جنبش ازادي خواهانه وعدالت طلبانه مردم ايران خواهيم بود مي توانيم با يك التيماتوم به حكومتيان خواهان لغو احكام زندان همكاران ورفقايمان شويم. در غير اين صورت براي اعتصاب سراسري برنامه ريزي كنيم. بدانيم در اعتصاب امسال براي حمايت از رهبران سنديكايي خودمان مثل زمستان سال ١٣٨٤هزاران پشتيبان خواهيم داشت. كارگران ومزد بگيران بخش هاي ديگر را به همبستگي واتحاد فرا خواهيم خواند، گروه هايي از ارتشيان از ما محافظت خواهند كرد.
اتحادي هاي كارگري از ما حمايت مي كنند ، تمام نهادهاي حقوق بشري از ما پشتيباني مي كنند، ضمن انكه امروز رسانه هايي داريم كه در اختيار خود ماست وصداي ما بلافاصله در همه جاي جهان وايران شنيده مي شود ، كافيست ما تصميم بگيريم ، بلافاصله جهاني فرياد دادخواهي ما را خواهند شنيد. بهتر است حكومتيان بدانند كه اين اخطار جدي است و ما توانايي انجام اين كار را خواهيم داشت. اين به نوعي اولين أخطار ما خطاب به حكومتيان خواهد


منصور اسانلو بيستم مرداد ١٣٩٥ archive/2275