کارگران ایران ترانسفو همکاران را با ادامه اعتصاب به سر کار باز می گردانند. یک پیروزی اتحاد گرایانه کارگری دیگر