کسانی که طرح تحقیق وتفحص از شورای شهرتهران را امضا نکردند، چه کسانی هستند؟ وچرا

دزدی ها واختلاس ها یکی یکی رو می شوند ولی جالب است بدانیم که خود مهدی چمران رئیس شورای حکومتی  شهر تهران  هم از امضای قبول تحقیق وتفحص از شورا شهر خود داری کردد به راستی چرا ؟ اسامی همه این حکومتی ها این جا هست با دقت بخوانید وانها را بهتر بشناسید برای روزش که نزدیک است.