مردم روستای چنار با حکومت بر سر اب درگیر شدند. در منطقه اباده