نامه های رسیده ، مردم هزینه های اجباری سربازان را باید بدهند.

از گیلان تماس می گیرم ، پسرم را برای خدمت سربازی به نیروی انتظامی فرستاده اند. سپس در اداره راهنمایی رانندگی منتقل شد وبایستی اجباری را در اداره راهنمایی رانندگی بگذراند. اما فرماندهان نیروی اداره راهنمایی رانند گی می گویند کفش ولبایس او را خودش تهیه کند. ما از کجا بیاوریم 200 هزار تومان برای کفش ولباسش هزینه کنیم؟ یک خانواده کارگری هستیم در استان گیلان با این وضع گرانی وبیکاری . نداریم. اگر هم نتوانیم این کفش ولباس را برای او تهیه کنیم تهدید کرده اند او را به مناطق دور ومرزی می فرستند .که تازه هزینه اعزام به مناطق مرزی را هم ما باید بدهیم. درمانده شده ایم .لطفا اطلاع رسانی کنید تا مردم بدانند جگر گوشه هایشان را به دست چه کسانی می سپارند. ما برای تهیه همین کفش ولباس پول نداریم از مردم بخواهید به ما کمک کنند. لطفا اطلاع رسانی کنید. 
کارگری از گیلان -رشت
خبرگر : وقتی که می بیند که چنین وضعی حاکم است فرزندانتان را به سربازی اجباری نفرستید . پول اب ویرق وگاز وتلفن ندهید.
این ها کم هزینه ترین اعتراضات است که با توجه به بی کاری وبی پولی شما از همه شدنی تر است. حکومت هم هیچ کاری در این باره نمی تواند بکند .اگر ابعاد هزاران هزار تفر به خود بگیرد. این یک مقاومت انسانی قابل قبول وامکان پذیر است. این خود کاری است ، که شما همین پیشنهاد را به هزاران نفر بدهید. از ناله والتماس وخودکشی کردن که بهتر است.