تلاش هاي جديد عياران معيشت در سراسر كشور براي شكستن ترس وياس نا اگاهان