در کنگره سکولار دموکراتها همراه کنشگرایان ازادی خواه ایران