ویدئویی در یزرگداشت مهدی فراحی شاندیز زندانی سندیکالیست ودیگر پیکارگران ازادیخواه وعدالت جو ، کاری از بخش فرهنگی عیاران معیشت