عیاران معیشت در دل مردم جای دارند.

نمونه ای از تلاش های عیاران معیشت در شهر ها ومحله های مختلف ، در حمایت از اعتراض معلمان بازنشسته وکانون صنفی معلمان که در تهران ذوز ششم م...

ویدئویی در یزرگداشت مهدی فراحی شاندیز زندانی سندیکالیست ودیگر پیکارگران ازادیخواه وعدالت جو ، کاری از بخش فرهنگی عیاران معیشت