یادی از شاهرخ زمانی کارگر سندیکالیست که به رهایی طبقه کارگر اعتماد داشت.