عیاران معیشت در دل مردم جای دارند.


نمونه ای از تلاش های عیاران معیشت در شهر ها ومحله های مختلف ، در حمایت از اعتراض معلمان بازنشسته وکانون صنفی معلمان که در تهران ذوز ششم مهر از ایتان های البرز وتهران قرار است در جلوی مجلس جمع شوند ودر شهرستانها جلوی ادارات بازنشستگی اموزش وپرورش در تمام شهرستان ها 6 مهر فرهتگیان را بازنشسته را یاری کنیم. از اعراضات انهاپشتیبانی کنیم. سفره معلم وکارگر نباید با فقر آلوده شود.

خبر گر ارگان ستم دیده گان دادخواه از تمام جنبش های اعتراضی ومدنی وحقوق بشری و سیاسی در سراسر ایران دفاع می کند.آدرس کمپین معیشت برای پیوستن به این جنبش 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKfA_h4OTgFAIImJnGDZpAuG0rFrd37NQN1qKpi8SC48TkqA/viewform
ادرس صندوق رای ازاد و دموکراتیک ،برای حضور در آلترناتیو جمهوری اسلامی ، حکومت دموکراتیک و انسان گرا مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر :  http://www.rayazad.com/


نمونه ای از تلاش های مختلف عیاران معیشت در شهر های مختلف کشور