عیاران معیشت در دل مردم جای دارند.

نمونه ای از تلاش های عیاران معیشت در شهر ها ومحله های مختلف ، در حمایت از اعتراض معلمان بازنشسته وکانون صنفی معلمان که در تهران ذوز ششم م...

افشاگری : این بار غارتگری های قالیباف وهمسرش با اصل سند ها


هر روز دزدی ها وغارتگری های بیشتری از حکومتیان رو می شود . این بار شورای شهر وقالیباف
از این جنایتکاران به راحتی نگذریم. ما  می توانیم این ها را دستگیر کنیم.