افشاگری : این بار غارتگری های قالیباف وهمسرش با اصل سند ها


هر روز دزدی ها وغارتگری های بیشتری از حکومتیان رو می شود . این بار شورای شهر وقالیباف
از این جنایتکاران به راحتی نگذریم. ما  می توانیم این ها را دستگیر کنیم.