افشاگری : این بار غارتگری های قالیباف وهمسرش با اصل سند ها


هر روز دزدی ها وغارتگری های بیشتری از حکومتیان رو می شود . این بار شورای شهر وقالیباف
از این جنایتکاران به راحتی نگذریم. ما  می توانیم این ها را دستگیر کنیم.

عیاران معیشت در دل مردم جای دارند.

نمونه ای از تلاش های عیاران معیشت در شهر ها ومحله های مختلف ، در حمایت از اعتراض معلمان بازنشسته وکانون صنفی معلمان که در تهران ذوز ششم م...