ایران سازان 119- مقایسه زندگی روستانیان ایران وزائران کربلا