خمینی: پدران ما نمی توانند برای ما تصمیم بگیرند، بهشت زهرا 12 بهمن 1357

بر اساس همین گفته خمینی اکثریت کسانی که در سال 1358 به این نظام وقانون اساسی اش رای دادند. همکنون در صد کمی از جامعه را تشکیل می دهند. در نتیجه تصمیمی که سی وهفت سال پیش گرفته اند، تاریخ مصرفش به سر امده است.