16 آذر ماه هر سال یاد اور ایستادگی برای استفاده از حق دادخواهی است.

16 آذر ماه  هر سال یاد اور ایستادگی برای استفاده از حق دادخواهی است. مقاومت مدنی از همان دوران به اشکال مختلف اعمال شده است ، و یاد بود سه اذر اهورایی محدث قندچی ، بزرگ نیا وشریعت رضوی بزرگداشت مقاومت مدنی است ،که همکنون در سرزمین ما توسط کارگران ، سایر مزد بگیران و دانشجویان وزنان ودختران میهن در عرصه های مختلف به کار گرفته می شود .  راه براندازی حکومت ولایت فقیه ونجات مردم واینده میهن حرکت به سوی تشکیل  یک حکومت دموکراتیک انسان گرا  ،سازماندهی های متعددومتفاوت هسته  های مقاومت  وابسته  به شرایط جغرافیایی وفرهنگی  می باشد. بزرگداشت شانزده اذر را می توانیم به یک وحدت عمل با نظریات مختلف تبدیل کنیم ، در دانشگاه ها وحتا در محل های کار یادبود این مبارزه مقاومت مدنی را می توانیم تبلیغ کنیم. از هر بهانه ای برای پیشبرد مبارزه مدنی باید استفاده کنیم . راه رسیدن به دموکراسی ما را وادار می کند تا بر  اختلافات نظری که توسط ولایت فقیه به ان دامن زده می شود ، غلبه کنیم . 16 آذر با راهکارهای تازه ای از مبارزه مردم ایران همراه می شود.  
منصور اسانلو