پس از اعتراض کارگران، دولت دستور پرداخت ماهیانه 20 هزارتومان افزایش حق مسکن کارگران را صادر کرد.