ادامه جمع اوری امضاهای اعتراضی توسط سندیکای کارگران شرکت واحد به صفحه 21 ام رسید

کارگران از راه های مختلف برای احقاق حقوق خود مبارزه می کنند. علاوه بر میتینگ و ایستادگی میدانی ، به زندان رفتن وکشته دادن ، نامه نگاری و تشکیل جلسات مختلف زیر فشار تومار هم جمع می کنند. بعد از جمع اوری تومار 40 هزار امضا در رابطه با اعتراض به کمبود دستمزد ها، این بار اعتراض به تغییر بیشتر ضد کارگری قانون کاردر دستور کار قرار گرفته است. از هم میهنان می خواهیم که به این تومار بپیوندند وانرا امضا کنند. 
خبرگر