کارگران به اعتراضات خود ادامه می دهند. امروز 25 آبان بهارستان جلوی مجلس سندیکای کارگران شرکت واحد