عکس ها ی بیشتر وحضور های گسترده تر در 25 ابان ماه روز اعتراض به تغییر قانون کار بر ضد کارگران


عکس ها ی بیشتر  وحضور های گسترده تر در 25  ابان ماه روز اعتراض به تغییر قانون کار بر ضد کارگران 


عکس ها ی بیشتر  وحضور های گسترده تر در 25  ابان ماه روز اعتراض به تغییر قانون کار بر ضد کارگران 

عیاران معیشت در دل مردم جای دارند.

نمونه ای از تلاش های عیاران معیشت در شهر ها ومحله های مختلف ، در حمایت از اعتراض معلمان بازنشسته وکانون صنفی معلمان که در تهران ذوز ششم م...