عیاران معیشت در دل مردم جای دارند.

نمونه ای از تلاش های عیاران معیشت در شهر ها ومحله های مختلف ، در حمایت از اعتراض معلمان بازنشسته وکانون صنفی معلمان که در تهران ذوز ششم م...

عکس ها ی بیشتر وحضور های گسترده تر در 25 ابان ماه روز اعتراض به تغییر قانون کار بر ضد کارگران


عکس ها ی بیشتر  وحضور های گسترده تر در 25  ابان ماه روز اعتراض به تغییر قانون کار بر ضد کارگران 


عکس ها ی بیشتر  وحضور های گسترده تر در 25  ابان ماه روز اعتراض به تغییر قانون کار بر ضد کارگران