5 آذر فرهنگیان خراسان انتخابات آزاد خود را فراموش نکنند.


همکاران فرهنگی استان خراسان رضوی

جمعه 5 آذر 95، انتخابات کانون صنفی فرهنگیان رضوی بر گزار میشود.امیدوارم در انتخابات فوق،همکارانی آگاه و مستقل از حاکمیت و شجاع که عملاً در تجمعاتِ 10اسفند93 و بعداز آن تاکنون خود را نشان داده و از نظر مالی نیز کمک های شایانی به همکاران زندانی و اخراجی و تبعیدی کرده اند،انتخاب و از منافع فرهنگیان دفاع کنند.روند انتخابات تا کنون آزاد و دموکراتیک بوده و تمام فرهنگیان حتی در همان روزِ جمعه(5 آذر) می توانند عضو شده،رأی داده و کاندیدِ هیئت مدیره شوند.امیدوارم دمای منهای 20 درجهٔ سانتیگرادِ مشهد،قلبهای ما را گرم ومانع حضور در 5 آذر نگردد.
ادرس :مشهد بلوار سازمان آب مجموعهٔ ورزشی رفاهی کارگران ساعت 9/5 صبح
سید هاشم خواستار نمایندهٔ معلمان در کانون صنفی فرهنگیان خراسان