5 آذر فرهنگیان خراسان انتخابات آزاد خود را فراموش نکنند.


همکاران فرهنگی استان خراسان رضوی

جمعه 5 آذر 95، انتخابات کانون صنفی فرهنگیان رضوی بر گزار میشود.امیدوارم در انتخابات فوق،همکارانی آگاه و مستقل از حاکمیت و شجاع که عملاً در تجمعاتِ 10اسفند93 و بعداز آن تاکنون خود را نشان داده و از نظر مالی نیز کمک های شایانی به همکاران زندانی و اخراجی و تبعیدی کرده اند،انتخاب و از منافع فرهنگیان دفاع کنند.روند انتخابات تا کنون آزاد و دموکراتیک بوده و تمام فرهنگیان حتی در همان روزِ جمعه(5 آذر) می توانند عضو شده،رأی داده و کاندیدِ هیئت مدیره شوند.امیدوارم دمای منهای 20 درجهٔ سانتیگرادِ مشهد،قلبهای ما را گرم ومانع حضور در 5 آذر نگردد.
ادرس :مشهد بلوار سازمان آب مجموعهٔ ورزشی رفاهی کارگران ساعت 9/5 صبح
سید هاشم خواستار نمایندهٔ معلمان در کانون صنفی فرهنگیان خراسان

عیاران معیشت در دل مردم جای دارند.

نمونه ای از تلاش های عیاران معیشت در شهر ها ومحله های مختلف ، در حمایت از اعتراض معلمان بازنشسته وکانون صنفی معلمان که در تهران ذوز ششم م...