عیاران معیشت در دل مردم جای دارند.

نمونه ای از تلاش های عیاران معیشت در شهر ها ومحله های مختلف ، در حمایت از اعتراض معلمان بازنشسته وکانون صنفی معلمان که در تهران ذوز ششم م...

احمد بارانی و تعدادی از حاضران در پاسارگاد ،از 7 ابان هنوز در زندان هستند ، برای ازادی این دلاوران هم تلاش کنیم.