احمد بارانی و تعدادی از حاضران در پاسارگاد ،از 7 ابان هنوز در زندان هستند ، برای ازادی این دلاوران هم تلاش کنیم.