تیر مستقیم به سوی معترضین به دستور خامنه ای


اين عكس سندي است از قساوت و بی رحمی بسیجیان و آمرانشان و در عین حال عکس شجاعت بی نظیر عکاسش را هم نشان می دهد.این عکس را باید روزنامه ها و رسانه های بین المللی منتشر کنند.