عیاران معیشت در دل مردم جای دارند.

نمونه ای از تلاش های عیاران معیشت در شهر ها ومحله های مختلف ، در حمایت از اعتراض معلمان بازنشسته وکانون صنفی معلمان که در تهران ذوز ششم م...

تیر مستقیم به سوی معترضین به دستور خامنه ای


اين عكس سندي است از قساوت و بی رحمی بسیجیان و آمرانشان و در عین حال عکس شجاعت بی نظیر عکاسش را هم نشان می دهد.این عکس را باید روزنامه ها و رسانه های بین المللی منتشر کنند.