گلشیفته فراهانی ، مالکیت بر بدن خودش را حق خودش می داند.شماره 335 فردوسی امروز منتشر شد. فزدوسی امروز را مشترک شوید. مجله فردوسی بیش از چهل سال است که در باره زندگی ودر باره مسایل سیاسی واجتماعی مردم ایران مطلب منتشر کرده است. همکنون عباس پهلوان این پیر دوران روزنامه نگاری و عسل پهلوان این نشریه را می چرخانند وبا کمترین امکانات اجازه نداده اند ، که این چراغ ازاد اندیشی خاموش شود. این نشریه در تمام سال های اخیر از حامیان زندانیان سیاسی و مبارزان ازادی خواه داخل کشور بوده است.